Badania psychologiczne dla kierowców 3

Badania psychologiczne dla kierowców

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych – dlaczego kierowcy muszą robić psychotesty?

Biorąc pod uwagę wszystkie formy transportu, okazuje się, że transport drogowy jest najbardziej niebezpieczny i niesie za sobą najwięcej kosztów, przede wszystkim społecznych. Według statystyk Komendy Głównej Policji tylko w 2017 roku na polskich drogach doszło do blisko 33 tysięcy wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło aż 2 831 osób, a rannych zostało 39 466 osób (w tym 11 103 ciężko rannych).

Około 10% tych zdarzeń było spowodowanych przez kierowców zawodowych, czyli prowadzących samochody ciężarowe, autobusy, tramwaje i trolejbusy. W wyniku wypadków, w których udział brali kierowcy zawodowi zabitych zostało aż 259 osób, a rannych 3 581 osób. Sami kierowcy zawodowi również stają się ofiarami takich zdarzeń. Zgodnie z danymi GUS, ze względu na liczbę wypadków śmiertelnych przy pracy, transport zajmuje 3 miejsce (GUS, Wypadki przy pracy w okresie styczeń – wrzesień 2018 r). W 2018 roku tylko w miesiącach od stycznia do września wypadkom w pracy uległo aż 4 700 osób pracujących w transporcie, 24 osoby zmarły, a 14 zostało poważnie rannych.

Predyspozycje do pracy w zawodzie kierowcy

Jak pokazują przestawione powyżej dane, zawód kierowcy należy do zawodów trudnych i niebezpiecznych, ponieważ wiąże się z narażeniem życia i zdrowia, zarówno osoby wykonującej tą pracę, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Prowadzone badania i praktyka pokazują, iż najlepszym sposobem na obniżenie ryzyka wypadków drogowych oraz na poprawienie bezpieczeństwa w transporcie drogowym jest dopuszczenie do prowadzenia pojazdów jedynie takich osób, które posiadają określone predyspozycje.

Każdy kierowca, a przede wszystkim kierowca zawodowy powinien cechować się dobrym zdrowiem, sprawnością fizyczną, psychofizyczną i psychomotoryczną. Na ocenę tych funkcji pozwalają badania lekarskie i badania psychologiczne dla kierowców.

Badania psychologiczne dla kierowców – wytyczne prawne

W związku z odpowiedzialnością, jaką niesie zawód kierowcy badania psychologiczne dla kierowców są obowiązkowe dla wszystkich kandydatów do tej pracy, oraz okresowo – dla osób już pracujących. Obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874) oraz Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151).

Badania psychologiczne dla kierowców w wieku do 60 roku życia, wykonuje się co 5 lat, a po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy.

Badania psychologiczne dla kierowców – co sprawdzają?

Bezpieczne funkcjonowanie w roli kierowcy zawodowego wymaga posiadania wielu określonych predyspozycji. Centralny Instytut Ochrony Pracy wymienia trzy główne obszary takich cech i umiejętności:

 • sprawność procesów intelektualnych i poznawczych, co pozwala kierowcy trafnie ocenić sytuację na drodze i podjąć właściwe decyzje,
 • sprawność psychomotoryczna i psychofizyczna, która umożliwia szybkie i sprawne wykonanie podjętych decyzji,
 • cechy temperamentu i osobowości, które decydują m.in. o odpowiedzialności w działaniu, dojrzałości społecznej i emocjonalnej, samokontroli, trafności samooceny i stylu działania.

Każde badanie psychologiczne kierowcy zawodowego powinno obejmować sprawdzenie funkcjonowania danej osoby we wszystkich tych obszarach. Zobowiązuje do tego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Podaje ono, że badanie psychologiczne dla kierowcy zawodowego obejmuje ocenę i opis osoby badanej pod względem:

 • sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, takich jak: spostrzeganie, uwaga, rozumienie sytuacji,
 • sprawności psychomotorycznej, a w szczególności szybkości i adekwatności reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchową,
 • osobowości, uwzględniając dojrzałość emocjonalną i społeczną, a co za tym idzie, badanie psychologiczne dla kierowcy powinno dostarczyć m.in. informacji na temat tego, czy jest to osoba zrównoważona emocjonalnie, czy radzi sobie w sytuacjach trudnych, czy rozumie normy i zasady społeczne, oraz czy jest przystosowana społecznie.

Poza tym, jeśli wymaga tego cel badania, psycholog transportu wykonując badanie psychologiczne kierowcy, może użyć również innych metod diagnostycznych, w celu szczegółowego sprawdzenia innych cech osobowości, szczególnych predyspozycji, deficytów poznawczych lub zaburzeń emocjonalnych pourazowych.

Wytyczne na temat tego, jakie predyspozycje i wiedzę powinien posiadać kierowca zawodowy i nie tylko, można znaleźć również w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich. Poniżej wymienimy te podpunkty, które dotyczą i są oceniane m.in. poprzez badania psychologiczne dla kierowców. Dyrektywa podaje, że kierowca zawodowy musi posiadać umiejętność dostrzegania, rozumienia oraz właściwej oceny sytuacji, jak również podejmowania prawidłowych decyzji. Dotyczy to nie tylko czynników zewnętrznych, takich jak: sytuacja na drodze, stan pojazdu, warunki pogodowe, ale także znajomości własnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń. Jednym z przykładów jest to, że kierowca zawodowy powinien umieć rozróżniać zmiany w swoim samopoczuciu i zachowaniu oraz mieć świadomość ich wpływu na organizm i na sprawność podczas kierowania pojazdem. Zmiany te mogą być spowodowane zmęczeniem, stanem świadomości, wpływem leków, produktów leczniczych, alkoholu itd. Poza tym, konieczne jest, żeby kierowca zawodowy potrafił analizować i uwzględniać szczególne czynniki ryzyka, mogące pojawić się podczas jazdy. Są nimi np. brak doświadczenia innych użytkowników drogi, zachowanie się dzieci, pieszych, rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, będących uczestnikami duchu drogowego (Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy).

Wszystkie te umiejętności ściśle wiążą się z prawidłowym funkcjonowaniem procesów intelektualnych, które są brane pod uwagę podczas badań psychologicznych dla kierowców.

Samo rozumienie zasad ruchu drogowego i umiejętność dostosowania się do warunków, przewidywania, prawidłowej oceny sytuacji na drodze itd., są niewystarczające do pracy kierowcy zawodowego. Oprócz wymienionych wyżej cech, musi charakteryzować się on dobrą koncentracją i podzielnością uwagi oraz wytrzymałością na długotrwały wysiłek. W zawodzie kierowcy bardzo ważna jest dobra szybkość i adekwatność reakcji. Istotne znaczenie ma także odpowiednia koordynacja wzrokowo-ruchowa, czyli umiejętność poznawcza, polegająca na kierowaniu ruchami zgodnie z bodźcami, jakie otrzymują oczy. Są to elementy sprawności psychoruchowej, które pozwalają na sprawne i dokładne reakcje, co ma szczególne znaczenie w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach na drodze. Wysoka sprawność kierowcy zawodowego, niejednokrotnie pozwala mu na podjęcie działań dzięki, którym może on uniknąć kolizji, wypadku, utraty towaru, uszkodzenia pojazdu, a przede wszystkim pozwala ocalić życie i zdrowie swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego.

W związku z tym, że jest to tak istotne, badania psychologiczne dla kierowcy, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi pomiarowych, pozwalają ocenić to, czy sprawność psychoruchowa danej osoby jest na poziomie adekwatnym do wymagań, jakie niesie ze sobą praca w zawodzie kierowcy.

Na bezpieczną jazdę mają również wpływ odpowiednie cechy temperamentu i osobowości takie, jak: samokontrola emocjonalna, styl oraz sposób reagowania i działania, dojrzałość społeczna, rozumienie norm i zasad społecznych, odpowiedzialność, adekwatność samooceny. Bardzo ważna jest także umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i trudnych.

Badania psychologiczne dla kierowców zmierzają do tego, aby w jak najbardziej dokładny sposób ocenić te cechy i predyspozycje.

Badania psychologiczne dla kierowców – co kierowca musi wiedzieć?

Podsumowując, badania psychologiczne dla kierowców mają na celu sprawdzenie podstawowych predyspozycji do kierowania pojazdem mechanicznym, a w dalszej perspektywie służą poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Samemu badanemu testy psychologiczne pozwalają poznać swoje możliwości, dowiedzieć się co jest jego mocną lub słabą stroną i nad czym należałoby jeszcze popracować. Dają również możliwość porównania tego, jak wypada on na tle innych osób w swoim przedziale wiekowym.

Badania psychologiczne dla kierowców – gdzie można je wykonać?

Badania psychologiczne dla kierowców mieszkających w Rzeszowie lub okolicach można wykonać w Pracowni Psychologicznej PsychePRO w Rzeszowie, na ulicy Warszawskiej 16. Rejestracja na badanie psychologiczne pod numerem tel.: 577 580 114.

Serdecznie zapraszamy.

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych

Badania psychologiczne kierowcow Rzeszow

Badania psychologiczne dla kierowców – dlaczego kierowcy zawodowi muszą robić psychotesty?

 

Biorąc pod uwagę wszystkie formy transportu, okazuje się, że transport drogowy jest najbardziej niebezpieczny. Niesie za sobą najwięcej kosztów, przede wszystkim społecznych. Według statystyk Komendy Głównej Policji tylko w 2017 roku na polskich drogach doszło do blisko 33 tysięcy wypadków drogowych. Śmierć w ich wyniku poniosło aż 2 831 osób, a rannych zostało 39 466 osób (w tym 11 103 ciężko rannych).

Około 10% tych zdarzeń było spowodowanych przez kierowców zawodowych. Zaliczają się do nich kierowcy prowadzący samochody ciężarowe, autobusy, tramwaje i trolejbusy. W wyniku wypadków, w których udział brali kierowcy zawodowi zabitych zostało aż 259 osób, a rannych 3 581 osób. Sami kierowcy zawodowi również stają się ofiarami takich zdarzeń. Zgodnie z danymi GUS, ze względu na liczbę wypadków śmiertelnych przy pracy, transport zajmuje 3 miejsce (GUS, Wypadki przy pracy w okresie styczeń – wrzesień 2018 r). W 2018 roku tylko w miesiącach od stycznia do września wypadkom w pracy uległo aż 4 700 osób pracujących w transporcie. W ich wyniku 24 osoby zmarły, a 14 zostało poważnie rannych.

 

Kierowca zawodowy – zawód trudny i niebezpieczny 

Jak pokazują przestawione powyżej dane, zawód kierowcy należy do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Wiąże się z narażeniem życia i zdrowia, zarówno osoby wykonującej tą pracę, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Prowadzone badania i praktyka pokazują, iż istnieje sposób na obniżenie ryzyka wypadków drogowych oraz na poprawienie bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Jest to dopuszczenie do prowadzenia pojazdów jedynie takich osób, które posiadają określone predyspozycje.

Każdy kierowca, a przede wszystkim kierowca zawodowy powinien cechować się dobrym zdrowiem, sprawnością fizyczną, psychofizyczną i psychomotoryczną. Na ocenę tych funkcji pozwalają badania lekarskie i badania psychologiczne dla kierowców zawodowych w Rzeszowie.

 

Badania psychologiczne dla kierowców – wytyczne prawne

W związku z odpowiedzialnością, jaką niesie zawód kierowcy badania psychologiczne dla kierowców są obowiązkowe. Dotyczą wszystkich kandydatów do tej pracy, oraz okresowo – dla osób już pracujących.

Obowiązek ten reguluje:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151).

Badania psychologiczne dla kierowców w wieku do 60 roku życia, wykonuje się co 5 lat, a po ukończeniu 60 roku życiaco 30 miesięcy.

 

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych – co sprawdzają?

Bezpieczne funkcjonowanie w roli kierowcy zawodowego wymaga posiadania wielu określonych predyspozycji. To, jak powinno wyglądać badanie psychologiczne kierowcy oraz jakie obszary funkcjonowania należy sprawdzić zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Podaje ono, że badanie psychologiczne dla kierowcy zawodowego obejmuje ocenę i opis osoby badanej pod względem:

 • sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, takich jak: spostrzeganie, uwaga, rozumienie sytuacji. To wszystko pozwala kierowcy trafnie ocenić sytuację na drodze i podjąć właściwe decyzje.
 • sprawności psychomotorycznej, a w szczególności szybkości i adekwatności reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. To one umożliwiają szybkie i sprawne wykonanie podjętych decyzji.
 • osobowości, uwzględniając dojrzałość emocjonalną i społeczną. Oznacza to, że badanie psychologiczne dla kierowcy powinno dostarczyć m.in. informacji na temat tego, czy jest to osoba zrównoważona emocjonalnie. Czy radzi sobie w sytuacjach trudnych, czy rozumie normy i zasady społeczne, oraz czy jest przystosowana społecznie. Cechy te decydują m.in. o odpowiedzialności w działaniu, dojrzałości społecznej i emocjonalnej, samokontroli, trafności samooceny i stylu działania.

Poza tym, jeśli wymaga tego cel badania, psycholog transportu wykonując badanie psychologiczne kierowcy, może użyć również innych metod diagnostycznych. Dotyczy to szczegółowego sprawdzenia innych cech osobowości, szczególnych predyspozycji, deficytów poznawczych lub zaburzeń emocjonalnych pourazowych.

 

Jakie predyspozycje i wiedzę powinien posiadać kierowca zawodowy?

Wytyczne na temat tego, jakie predyspozycje i wiedzę powinien posiadać kierowca zawodowy i nie tylko, można znaleźć również w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich.

Poniżej wymienimy te podpunkty, które dotyczą i są oceniane m.in. poprzez badania psychologiczne dla kierowców. Dyrektywa podaje, że kierowca zawodowy musi posiadać umiejętność dostrzegania, rozumienia oraz właściwej oceny sytuacji. Jak również zdolność podejmowania prawidłowych decyzji. Dotyczy to nie tylko czynników zewnętrznych, tj: sytuacja na drodze, stan pojazdu, warunki pogodowe, ale także znajomości własnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń. Jednym z przykładów jest to, że kierowca zawodowy powinien umieć rozróżniać zmiany w swoim samopoczuciu i zachowaniu. Mieć świadomość ich wpływu na organizm i na sprawność podczas kierowania pojazdem. Zmiany te mogą być spowodowane zmęczeniem, stanem świadomości, wpływem leków, produktów leczniczych, alkoholu itd. Poza tym, konieczne jest, żeby kierowca zawodowy potrafił analizować i uwzględniać szczególne czynniki ryzyka, mogące pojawić się podczas jazdy. Są nimi np. brak doświadczenia innych użytkowników drogi, zachowanie się dzieci, pieszych, rowerzystów. (Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy).

Wszystkie te umiejętności ściśle wiążą się z prawidłowym funkcjonowaniem procesów intelektualnych. Są brane pod uwagę podczas badań psychologicznych dla kierowców.

Funkcje poznawcze i sprawność psychoruchowa kierowcy

Samo rozumienie zasad ruchu drogowego i umiejętność dostosowania się do warunków, przewidywania, prawidłowej oceny sytuacji na drodze itd., są niewystarczające do pracy kierowcy zawodowego. Oprócz wymienionych wyżej cech, musi charakteryzować się on dobrą koncentracją i podzielnością uwagi oraz wytrzymałością na długotrwały wysiłek. W zawodzie kierowcy bardzo ważna jest dobra szybkość i adekwatność reakcji. Istotne znaczenie ma także odpowiednia koordynacja wzrokowo-ruchowa. Jest to umiejętność poznawcza, polegająca na kierowaniu ruchami zgodnie z bodźcami, jakie otrzymują oczy. Są to elementy sprawności psychoruchowej. Pozwalają one na sprawne i dokładne reakcje, co ma szczególne znaczenie w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach na drodze. Wysoka sprawność kierowcy zawodowego, niejednokrotnie pozwala mu na podjęcie adekwatnych do sytuacji działań. Dzięki, temu może on uniknąć kolizji, wypadku, utraty towaru, uszkodzenia pojazdu. Jednak najważniejsze jest to, że pozwala ocalić życie i zdrowie swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego.

W związku z tym, że jest to tak istotne w badaniach psychologicznych dla kierowców stosuje się odpowiednie narzędzia pomiarowe. Dzięki temu badanie psychologiczne pozwala ocenić to, czy sprawność psychoruchowa kierowcy jest na poziomie adekwatnym do wymagań. Czy dana osoba , jakie niesie ze sobą praca w zawodzie kierowcy.

Cechy temperamentu i osobowości u kierowców

Na bezpieczną jazdę mają również wpływ odpowiednie cechy temperamentu i osobowości. Najważniejsze z nich to samokontrola emocjonalna, dojrzałość społeczna, czyli rozumienie norm i zasad społecznych. Istotny jest także styl oraz sposób reagowania i działania. Duże znaczenie mają też odpowiedzialność i adekwatność samooceny. Bardzo ważna jest również umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i trudnych.

Badania psychologiczne dla kierowców zmierzają do tego, aby w jak najbardziej dokładny sposób ocenić te cechy i predyspozycje.

 

Badania psychologiczne dla kierowców – co kierowca musi wiedzieć?

       Podsumowując, badania psychologiczne dla kierowców mają na celu sprawdzenie podstawowych predyspozycji do kierowania pojazdem mechanicznym. W dalszej perspektywie służą poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Samemu badanemu testy psychologiczne pozwalają poznać swoje możliwości, dowiedzieć się co jest jego mocną lub słabą stroną i nad czym należałoby jeszcze popracować. Dają również możliwość porównania tego, jak wypada on na tle innych osób w swoim przedziale wiekowym.

 

Gdzie można je wykonać badania psychologiczne dla kierowców zawodowych w Rzeszowie?

Zapraszamy do Pracowni Psychologicznej PsychePRO

RZESZÓW, ul. Warszawska 16, pokój 55

 tel.: 577 580 114

Badania psychologiczne dla kierowców

Badania psychologiczne kierowcow Rzeszow

Badania psychologiczne dla kierowców – dlaczego kierowcy zawodowi muszą robić psychotesty?

 

Biorąc pod uwagę wszystkie formy transportu, okazuje się, że transport drogowy jest najbardziej niebezpieczny. Niesie za sobą najwięcej kosztów, przede wszystkim społecznych. Według statystyk Komendy Głównej Policji tylko w 2017 roku na polskich drogach doszło do blisko 33 tysięcy wypadków drogowych. Śmierć w ich wyniku poniosło aż 2 831 osób, a rannych zostało 39 466 osób (w tym 11 103 ciężko rannych).

Około 10% tych zdarzeń było spowodowanych przez kierowców zawodowych. Zaliczają się do nich kierowcy prowadzący samochody ciężarowe, autobusy, tramwaje i trolejbusy. W wyniku wypadków, w których udział brali kierowcy zawodowi zabitych zostało aż 259 osób, a rannych 3 581 osób. Sami kierowcy zawodowi również stają się ofiarami takich zdarzeń. Zgodnie z danymi GUS, ze względu na liczbę wypadków śmiertelnych przy pracy, transport zajmuje 3 miejsce (GUS, Wypadki przy pracy w okresie styczeń – wrzesień 2018 r). W 2018 roku tylko w miesiącach od stycznia do września wypadkom w pracy uległo aż 4 700 osób pracujących w transporcie. W ich wyniku 24 osoby zmarły, a 14 zostało poważnie rannych.

 

Kierowca zawodowy – zawód trudny i niebezpieczny 

Jak pokazują przestawione powyżej dane, zawód kierowcy należy do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Wiąże się z narażeniem życia i zdrowia, zarówno osoby wykonującej tą pracę, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Prowadzone badania i praktyka pokazują, iż istnieje sposób na obniżenie ryzyka wypadków drogowych oraz na poprawienie bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Jest to dopuszczenie do prowadzenia pojazdów jedynie takich osób, które posiadają określone predyspozycje.

Każdy kierowca, a przede wszystkim kierowca zawodowy powinien cechować się dobrym zdrowiem, sprawnością fizyczną, psychofizyczną i psychomotoryczną. Na ocenę tych funkcji pozwalają badania lekarskie i badania psychologiczne dla kierowców zawodowych w Rzeszowie.

 

Badania psychologiczne dla kierowców – wytyczne prawne

W związku z odpowiedzialnością, jaką niesie zawód kierowcy badania psychologiczne dla kierowców są obowiązkowe. Dotyczą wszystkich kandydatów do tej pracy, oraz okresowo – dla osób już pracujących.

Obowiązek ten reguluje:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151).

Badania psychologiczne dla kierowców w wieku do 60 roku życia, wykonuje się co 5 lat, a po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy.

 

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych – co sprawdzają?

Bezpieczne funkcjonowanie w roli kierowcy zawodowego wymaga posiadania wielu określonych predyspozycji. To, jak powinno wyglądać badanie psychologiczne kierowcy oraz jakie obszary funkcjonowania należy sprawdzić zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. Podaje ono, że badanie psychologiczne dla kierowcy zawodowego obejmuje ocenę i opis osoby badanej pod względem:

 • sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, takich jak: spostrzeganie, uwaga, rozumienie sytuacji. To wszystko pozwala kierowcy trafnie ocenić sytuację na drodze i podjąć właściwe decyzje.
 • sprawności psychomotorycznej, a w szczególności szybkości i adekwatności reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. To one umożliwiają szybkie i sprawne wykonanie podjętych decyzji.
 • osobowości, uwzględniając dojrzałość emocjonalną i społeczną. Oznacza to, że badanie psychologiczne dla kierowcy powinno dostarczyć m.in. informacji na temat tego, czy jest to osoba zrównoważona emocjonalnie. Czy radzi sobie w sytuacjach trudnych, czy rozumie normy i zasady społeczne, oraz czy jest przystosowana społecznie. Cechy te decydują m.in. o odpowiedzialności w działaniu, dojrzałości społecznej i emocjonalnej, samokontroli, trafności samooceny i stylu działania.

Poza tym, jeśli wymaga tego cel badania, psycholog transportu wykonując badanie psychologiczne kierowcy, może użyć również innych metod diagnostycznych. Dotyczy to szczegółowego sprawdzenia innych cech osobowości, szczególnych predyspozycji, deficytów poznawczych lub zaburzeń emocjonalnych pourazowych.

 

Jakie predyspozycje i wiedzę powinien posiadać kierowca zawodowy?

Wytyczne na temat tego, jakie predyspozycje i wiedzę powinien posiadać kierowca zawodowy i nie tylko, można znaleźć również w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich.

Poniżej wymienimy te podpunkty, które dotyczą i są oceniane m.in. poprzez badania psychologiczne dla kierowców. Dyrektywa podaje, że kierowca zawodowy musi posiadać umiejętność dostrzegania, rozumienia oraz właściwej oceny sytuacji. Jak również zdolność podejmowania prawidłowych decyzji. Dotyczy to nie tylko czynników zewnętrznych, tj: sytuacja na drodze, stan pojazdu, warunki pogodowe, ale także znajomości własnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń. Jednym z przykładów jest to, że kierowca zawodowy powinien umieć rozróżniać zmiany w swoim samopoczuciu i zachowaniu. Mieć świadomość ich wpływu na organizm i na sprawność podczas kierowania pojazdem. Zmiany te mogą być spowodowane zmęczeniem, stanem świadomości, wpływem leków, produktów leczniczych, alkoholu itd. Poza tym, konieczne jest, żeby kierowca zawodowy potrafił analizować i uwzględniać szczególne czynniki ryzyka, mogące pojawić się podczas jazdy. Są nimi np. brak doświadczenia innych użytkowników drogi, zachowanie się dzieci, pieszych, rowerzystów. (Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy).

Wszystkie te umiejętności ściśle wiążą się z prawidłowym funkcjonowaniem procesów intelektualnych. Są brane pod uwagę podczas badań psychologicznych dla kierowców.

Funkcje poznawcze i sprawność psychoruchowa kierowcy

Samo rozumienie zasad ruchu drogowego i umiejętność dostosowania się do warunków, przewidywania, prawidłowej oceny sytuacji na drodze itd., są niewystarczające do pracy kierowcy zawodowego. Oprócz wymienionych wyżej cech, musi charakteryzować się on dobrą koncentracją i podzielnością uwagi oraz wytrzymałością na długotrwały wysiłek. W zawodzie kierowcy bardzo ważna jest dobra szybkość i adekwatność reakcji. Istotne znaczenie ma także odpowiednia koordynacja wzrokowo-ruchowa. Jest to umiejętność poznawcza, polegająca na kierowaniu ruchami zgodnie z bodźcami, jakie otrzymują oczy. Są to elementy sprawności psychoruchowej. Pozwalają one na sprawne i dokładne reakcje, co ma szczególne znaczenie w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach na drodze. Wysoka sprawność kierowcy zawodowego, niejednokrotnie pozwala mu na podjęcie adekwatnych do sytuacji działań. Dzięki, temu może on uniknąć kolizji, wypadku, utraty towaru, uszkodzenia pojazdu. Jednak najważniejsze jest to, że pozwala ocalić życie i zdrowie swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego.

W związku z tym, że jest to tak istotne w badaniach psychologicznych dla kierowców stosuje się odpowiednie narzędzia pomiarowe. Dzięki temu badanie psychologiczne pozwala ocenić to, czy sprawność psychoruchowa kierowcy jest na poziomie adekwatnym do wymagań. Czy dana osoba , jakie niesie ze sobą praca w zawodzie kierowcy.

Cechy temperamentu i osobowości u kierowców

Na bezpieczną jazdę mają również wpływ odpowiednie cechy temperamentu i osobowości. Najważniejsze z nich to samokontrola emocjonalna, dojrzałość społeczna, czyli rozumienie norm i zasad społecznych. Istotny jest także styl oraz sposób reagowania i działania. Duże znaczenie mają też odpowiedzialność i adekwatność samooceny. Bardzo ważna jest również umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i trudnych.

Badania psychologiczne dla kierowców zmierzają do tego, aby w jak najbardziej dokładny sposób ocenić te cechy i predyspozycje.

 

Badania psychologiczne dla kierowców – co kierowca musi wiedzieć?

Podsumowując, badania psychologiczne dla kierowców mają na celu sprawdzenie podstawowych predyspozycji do kierowania pojazdem mechanicznym. W dalszej perspektywie służą poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Samemu badanemu testy psychologiczne pozwalają poznać swoje możliwości, dowiedzieć się co jest jego mocną lub słabą stroną i nad czym należałoby jeszcze popracować. Dają również możliwość porównania tego, jak wypada on na tle innych osób w swoim przedziale wiekowym.

 

Gdzie można je wykonać badania psychologiczne dla kierowców zawodowych w Rzeszowie?

Zapraszamy do Pracowni Psychologicznej PsychePRO

RZESZÓW, ul. Warszawska 16, pokój 55

 tel.: 577 580 114